Valdresdesign.no

Elektronisk søknad

Vi søkjer med dette om å bruke hovudlogen for vår bedrift/organisasjon:

* Alle felt må fyllast ut


*Bedrifta/organisasjonens namn:


* Organisasjonsnr.:
(har du ikkje dette - hent det ut på www.brreg.no)


* Adresse:


* Postnummer:


* Poststad:


* E-post:


* Kontaktperson:


* Ønsket Passord:


* Gjenta ønsket passord:Eg stadfestar på bedriftas/brukarens vegne å bruke logoen i samsvar med dei retningsliner som til ei kvar tid er i tråd med VNK sine reglar. Eg er innforstått med at endringar i logoprofilen blir meldt på e-post. Dersom oppgitt e-post ikkje lenger er i bruk, er VNK utan ansvar. Eg forpliktar difor at eg på vegne av bedrifta/brukaren held profilregistreringa oppdatert på www.valdresdesign.no

Bruk av logoen
Eg stadfestar på vegne av bedrifta/brukaren at dersom ein ikkje forheld seg til VNK sine kriterium for bruken av merkevara, kan VNK krevje at det materiell som er produsert blir omgjort for brukarens rekning. Eg er også innforstått med på vegne av bedrifta/brukaren av VNK kan i grove tilfelle stenge for vidare bruk av logoen.

Tvil for brukaren
Er bedrifta/brukaren i tvil om rett bruk av logoen, er det bedriftas/brukarens ansvar å ta kontakt med VNK før det aktuelle materiell/annonser eller andre element blir produsert.

Logoens bruksmulegheiter
Eg stadfestar på vegne av bedrifta/brukaren at logoen ikkje kan brukast delvis, men må brukast på den/dei måtar som går fram av nettsida - www.valdresdesign.no

Andre element
Ønskjer bedrifta/brukaren å nytte frise- og drakeprogrammet eller andre element, må ein vende seg til post@valdres.no.

Kjerneverdiar
Det er viktig for VNK å påpeike at bedrifta/brukaren må fokusere på kjerneverdiane våre - miljø, identitet, kvalitet og særpreg.

Eg har lese og er innforstått med overnemnte og aksepterer vilkåra for bruk av logoen ved å krysse av her. Eg godtek også at informasjon frå VNK blir sendt til mi e-postadresse.

Alle spørsmål:

Valdres Natur- og Kulturpark
Tlf. 61 35 94 50
Tlf. 61 35 64 99
post@valdres.no